Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.stesti-zdravi.cz (dále též "štěstí-zdraví.cz")

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě štěstí-zdraví.cz umístněném na internetové adrese www.stesti-zdravi.cz, provozovaném Ing. Martinem Hanušem, bydlištěm U Václava 1071/47, 184 00 Praha 8, IČ 88679209, DIČ CZ8107153164, zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 8, sp. značka SZ MCP8 045069/2012, email: obchod@stesti-zdravi.cz, telefon +420604821974 (dále "prodávající") a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím a zákazníky internetového obchodu štěstí-zdraví.cz (dále "kupující"). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Přijetí a vyřízení objednávky

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Seznam nabízeného zboží na stránkách štěstí-zdraví.cz je katalogem běžně dodávaného zboží a zároveň návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Před odesláním objednávky bude vypočtena a zobrazena celková kupní cena za zboží včetně všech souvisejících poplatků. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že s celkovou kupní cenou souhlasí a že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Odesláním objednávky dochází ke vzniku kupní smlouvy.

Kupující je povinen při objednávce uvádět přesné a pravdivé údaje.

Prodávající si vyhrazuje právo pro ověření nebo upřesnění objednávky kupujícího kontaktovat.

Po odeslání objednávky je kupujícímu na jeho e-mailovou adresu zaslána její rekapitulace, dle které může kupující celou objednávku zkontrolovat. V případě nesrovnalostí kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího.

Prodávající kupujícímu zašle elektronickou poštou na adresu kupujícího uvedenou v objednávce potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí její přijetí.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že dojde ke zrušení objednávky a kupující již zaplatil celou kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet.

Dále si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud nebyla kupujícím uhrazena v případě platby předem do 5 pracovních dní od vytvoření objednávky.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Objednané zboží je expedováno nejpozději do 3 pracovních dní (obvykle již den následující po obdržení objednávky) od data potvrzení objednávky na zboží, které je skladem, pokud není uvedeno jinak. Při platbě bankovním převodem se termín expedice může počítat až od data připsání úhrady na účet prodávajícího.

U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě či není skladem v požadovaném množství, budeme Vás neprodleně informovat o termínu dodání

Ke každé zásilce zboží je přiložen daňový doklad.

Místem dodání je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží jako doručovací adresa.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

Cena zboží

Ceny zboží jsou platné v době uskutečnění objednávky a jsou konečné, tj. včetně všech daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit. Ceny zboží neobsahují náklady na doručení zboží, není-li uvedeno jinak.

Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dní od objednání zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je shodný s číslem objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Způsoby platby a dodání zboží

a) Bankovním převodem - složením peněžní částky nebo převodem peněz z Vašeho účtu na účet prodávajícího 2700243512/2010 vedený u Fio banky. Všechny potřebné údaje pro platbu obdržíte ihned po ukončení objednávky, zboží odesíláme neprodleně po úhradě kupní ceny.

Cena za doručení zboží při platbě bankovním převodem:

  • Geis Parcel CZ: 84 Kč
  • Česká pošta - Balík Na poštu: 85 Kč
  • Česká pošta - Balík Do ruky: 95 Kč
  • Česká pošta - Balík Do balíkovny: 60 Kč
  • Na pobočku výdejního místa Uloženka: 60 Kč

 U objednávky zboží v celkové hodnotě od 2200 Kč je cena za doručení zboží při platbě převodem 0 Kč. 

b) Na dobírku při převzetí zboží

V případě platby na dobírku se výše uvedená cena za doručení zboží, platná při platbě převodem, navyšuje o poplatek za platbu na dobírku v následující výši:

  • Geis Parcel CZ: 25 Kč
  • Česká pošta - Balík Na poštu: 36 Kč
  • Česká pošta - Balík Do ruky: 36 Kč
  • Česká pošta - Balík Do balíkovny: 25 Kč
  • Výdejní místa Uloženka: 25 Kč

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby o této skutečnosti informoval prodávajícího dříve, než bude zboží expedováno. Objednávka je v takovém případě prodávajícím bezplatně stornována.

Kupující, který je spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Spotřebitel má právo jím přijaté zboží vrátit v původním stavu a v původním obalu. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní bez známek opotřebení či poškození. Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel sám. Spotřebitel je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že je zboží zcela či částečně znehodnoceno, vypočte prodávající vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená částka. K zásilce musí být přiložena faktura, nebo musí být vznik kupní smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Kupující odešle odstoupení od kupní smlouvy a vrácené zboží na adresu prodávajícího (Martin Hanuš, štěstí-zdraví.cz, U Václava 1071/47, 184 00 Praha 8). Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně již zaplacené, případně ponížené o částku úměrnou znehodnocení zboží), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to bez zbytečného odkladu po posouzení stavu zboží, nejpozději do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy.

Spotřebitel nemůže dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o:

- dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

- dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Zboží a odstoupením od kupní smlouvy zašlete na adresu provozovatele internetového obchodu:

Martin Hanuš
štěstí-zdraví.cz
U Václava 1071/47
184 00 Praha 8

Zásilky na dobírku prodávající nepřijímá.

Jakost při převzetí a práva z vadného plnění

Pokud má zboží při převzetí vady (např. nemá uvedené nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra nebo hmotnost či věc nevyhovuje požadavkům právních předpisů), jedná se o vady zboží, za které prodávající kupujícímu odpovídá. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí nebo v době použitelnosti uvedené na obalu zboží, v připojeném návodu nebo v reklamě na zboží.

Práva z vadného plnění může kupující uplatnit v tomto pořadí:

- vyskytne-li se na zboží vada, má kupující právo na bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu,

- není-li vzhledem k povaze vady její odstranění bez zbytečného odkladu možné, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad,

- není-li možné dodat nové zboží nebo jeho součást bez vad, může kupující od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na výměnu zboží za nové nebo na odstoupení od smlouvy má kupující také tehdy, jedná-li se o opakující se vadu po opravě nebo o více vad projevených na zboží současně.

V případě, že kupující neuplatní výše uvedená práva nebo jejich provedení není možné, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (např. nedodržením návodu k použití, chybnou obsluhou, nevhodným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, neodborným servisem atd.)

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Právo z vadného plnění kupujícímu rovněž nenáleží u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána a u použité věci na vadu odpovídající míře předchozího používání nebo opotřebení.

Zjistí-li kupující při převzetí zásilky vady na balíku (např. poškozený obal), má právo zásilku nepřevzít a vrátit ji dopravci. V takovém případě ihned sepíše s dopravcem protokol o poškození zásilky. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat telefonicky nebo e-mailem prodávajícího o zjištěných závadách, aby bylo možné poškození uplatňovat u dopravce.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, je nutné, aby uvedl své kontaktní údaje a popis závady.

Kupující může oznámit reklamaci jednou z následujících možností:
na e-mailovou adresu provozovatele obchodu: obchod@stesti-zdravi.cz
poštou na adresu prodávajícího: Martin Hanuš, štěstí-zdraví.cz, U Václava 1071/47, Praha 8, 184 00
a následně zaslat nebo doručit kompletní reklamované zboží se všemi součástmi a příslušenstvím v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu prodávajícího: Martin Hanuš, štěstí-zdraví.cz, U Václava 1071/47, Praha 8, 184 00

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí kupující prodávajícího předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu štěstí-zdraví.cz.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@stesti-zdravi.cz.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 29. října 2019.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš obchod štěstí-zdraví.cz