Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.stesti-zdravi.cz (dále též "štěstí-zdraví.cz")

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě štěstí-zdraví.cz umístněném na internetové adrese www.stesti-zdravi.cz, provozovaném Ing. Martinem Hanušem, bydlištěm U Václava 1071/47, 184 00 Praha 8, IČ 88679209, DIČ CZ8107153164, zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 8, sp. značka SZ MCP8 045069/2012, email: obchod@stesti-zdravi.cz, telefon +420 604 821 974 (dále "prodávající") a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím a zákazníky internetového obchodu štěstí-zdraví.cz (dále "kupující"). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Přijetí a vyřízení objednávky

Veškeré objednávky kupujícího jsou považovány za závazné. Seznam nabízeného zboží na stránkách štěstí-zdraví.cz je katalogem běžně dodávaného zboží a zároveň návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Před odesláním objednávky bude vypočtena a zobrazena celková kupní cena za zboží včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že s celkovou kupní cenou souhlasí a že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen při objednávce uvádět přesné a pravdivé údaje.

Prodávající si vyhrazuje právo pro ověření nebo upřesnění objednávky kupujícího kontaktovat.

Po odeslání objednávky je kupujícímu na jeho e-mailovou adresu zaslána její rekapitulace, dle které může kupující celou objednávku zkontrolovat. V případě nesrovnalostí kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího.

Prodávající kupujícímu zašle elektronickou poštou na adresu kupujícího uvedenou v objednávce potvrzení objednávky, tím dochází ke vzniku kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že dojde ke zrušení objednávky a kupující již zaplatil celou kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet.

Dále si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud nebyla kupujícím uhrazena v případě platby předem do 5 pracovních dní od vytvoření objednávky.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Objednané zboží je expedováno nejpozději do 5 pracovních dní od data potvrzení objednávky na zboží, které je skladem, pokud není uvedeno jinak. Při platbě bankovním převodem se termín expedice může počítat až od data připsání úhrady na účet prodávajícího.

U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě či není skladem v požadovaném množství, budeme Vás neprodleně informovat o termínu dodání

Ke každé zásilce zboží je přiložen daňový doklad.

Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit.

Cena zboží, platba, přeprava a dodání zboží

Ceny zboží jsou platné v době uskutečnění objednávky a jsou konečné, tj. včetně všech daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit. Ceny zboží neobsahují náklady na doručení zboží, není-li uvedeno jinak.

Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dní od objednání zboží.

V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je shodný s číslem objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby o této skutečnosti informoval prodávajícího dříve, než bude zboží expedováno. Objednávka je v takovém případě prodávajícím bezplatně stornována.

Kupující, který je spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Spotřebitel má právo jím přijaté zboží vrátit v původním stavu a v původním obalu. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní bez známek opotřebení či poškození. Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel sám. Spotřebitel je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že je zboží zcela či částečně znehodnoceno, vypočte prodávající vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená částka. K zásilce musí být přiložena faktura, nebo musí být vznik kupní smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Kupující odešle odstoupení od kupní smlouvy a vrácené zboží na adresu prodávajícího (Martin Hanuš, štěstí-zdraví.cz, U Václava 1071/47, 184 00 Praha 8). Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně již zaplacené, případně ponížené o částku úměrnou znehodnocení zboží), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to bez zbytečného odkladu po posouzení stavu zboží, nejpozději do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy.

Spotřebitel nemůže dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o:

- dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

- dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Zboží a odstoupením od kupní smlouvy zašlete na adresu provozovatele internetového obchodu:

Martin Hanuš
štěstí-zdraví.cz
U Václava 1071/47
184 00 Praha 8

Zásilky na dobírku prodávající nepřijímá.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména pak, že zboží:

  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  • je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
  • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
  • je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
  • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a
  • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit elektronickou poštou na adrese provozovatele obchodu: obchod@stesti-zdravi.cz
či poštou na adrese prodávajícího: Martin Hanuš, štěstí-zdraví.cz, U Václava 1071/47, Praha 8, 184 00

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Pokud má kupující práva z vadného plnění, může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na odstoupení od smlouvy či přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete kupující odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat písemně a vydá mu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.štěstí-zdraví.cz.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@stesti-zdravi.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 21. února 2023.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš obchod štěstí-zdraví.cz